Blokada kont firmowych w ramach STIR

Reklama

czw., 06/14/2018 - 06:46 -- zzz

Przepisy dotyczące blokady kont bankowych w ramach ustawy STIR weszły w życie 30 kwietnia br. Ministerstwo Finansów uspokaja uczciwych podatników, że blokady rachunków nie będą dokonywane na masową skalę, lecz tylko w rzeczywiście uzasadnionych przypadkach i po przeprowadzeniu kompleksowej analizy ryzyka.

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od kiedy Szef KAS będzie mógł blokować konta bankowe? Czy uczciwi podatnicy powinni obawiać się, że instytucja ta będzie wykorzystywana często i utrudni im prowadzenie działalności gospodarczej?

 

Jednym z elementów uszczelniania systemu podatkowego jest przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Uregulowania w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491). Ustawa ta obowiązuje zasadniczo od 13 stycznia 2018 r., ale w zakresie blokady rachunków bankowych weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Zmiana prawa
Od 30 kwietnia 2018 r. Szef KAS ma prawo do nakazania bankowi lub SKOK-owi blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (tj. osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną) na okres nie dłuższy niż 72 godziny, z możliwością przedłużenia na oznaczony czas, nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Efektem takiej blokady będzie uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych. Działania te będą mogły być podejmowane, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wynik analizy ryzyka wskażą, że dany podmiot może wykorzystywać działalność sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych lub do czynności do nich zmierzających, np. oszustw podatkowych lub uchylania się od opodatkowania.

 

 

 

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 18175 podsekretarz stanu w MF wskazał, że najważniejszym celem ww. ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami dokonywanymi najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze. Przestępcy zarejestrowani dla celów VAT generują bowiem sztuczne transakcje zwane transakcjami karuzelowymi, w których rachunki bankowe służą do wielokrotnych, szybkich transferów tych samych środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami procederu. Transfery te służą do pozorowania działalności gospodarczej, podczas gdy faktycznym celem jest wyłudzenie podatku VAT. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych przewiduje dokonywanie przez Szefa KAS analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw podatkowych oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur). Analiza ta będzie w pełni zautomatyzowana i dokonywana przez systemy komputerowe w czasie niemal rzeczywistym. Szef KAS będzie wykorzystywał do analizy dane z baz podatkowych, otrzymywane codziennie informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych i transakcjach między tymi podmiotami oraz wskaźnik ryzyka ustalany przez izbę rozliczeniową w jej systemie teleinformatycznym (STIR). W rezultacie powstanie wskaźnik ryzyka ustalany przez Szefa KAS z uwzględnieniem zarówno danych bankowych, jak i danych dostępnych Szefowi KAS.

 

MF wskazało, że blokada rachunku bankowego nie będzie stosowana, jeśli nie będzie zachodzić ustawowa przesłanka do jej stosowania. Uczciwi przedsiębiorcy nie mają się zatem czego obawiać.Zdaniem MF, możliwość blokady rachunku przyczyni się do ograniczenia liczby podmiotów pozorujących działalność gospodarczą, a w konsekwencji powinna przyczynić się do zahamowania procederu wyłudzeń. W odpowiedzi wskazano także, że blokady rachunków nie będą dokonywane na masową skalę, a tylko w rzeczywiście uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu kompleksowej analizy ryzyka.

 

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 13 z dnia 2018-05-01

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama