Kolejny pomysł PIS. Obrót paliwami ma być monitorowany od zakupu do odbiorcy

Reklama

śr., 12/08/2021 - 06:52 -- zzz

W wykazie prac legislacyjnych rządu podano, że resort finansów planuje wdrożyć kolejne rozwiązania uszczelniające obrót paliwami.

 

 

W zakresie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi MF planuje następujące zmiany:

- w zakresie systemu monitorowania i przewozu, z których najistotniejsze to zmiany pozwalające na wprowadzenie do systemu prawnego obowiązku rejestracji miejsc dostarczenia paliwa napędowego (obecnie rejestrowane są wyłącznie miejsca dostarczenia paliwa opałowego), obowiązku przekazywania przez stacje paliw stanu liczników urządzeń pomiarowych/odmierzaczy z dystrybutorów, objęcie systemem SENT każdego przewozu paliwa (analogicznie jak w przypadku paliw opałowych - również do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i bez względu na ilość paliwa w przesyłce), oraz sankcje za nieprzestrzeganie projektowanych regulacji;

- w zakresie prawa energetycznego, z których najistotniejsze to wprowadzenie obowiązku uzyskania koncesji kolejnych grup wyrobów, objęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nadzoru nad działalnością stacji zakładowych, rozlewu gazu do butli oraz rozszerzenie zakresu stosowania opłaty koncesyjnej.

"Uszczelnienie systemu dystrybucji benzyn i olejów napędowych pozwoli na prowadzenie tej działalności w podobnych warunkach istotnie wpływając na konkurencyjność. Przewidywany okres wdrożenia projektowanych rozwiązań ze względu na potrzebę dostosowania przedsiębiorców, do wprowadzania proponowanych zmian to minimum sześć miesięcy" - podaje resort finansów.

W zakresie ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej projekt wprowadza zmiany legislacyjne, które zmodyfikują zasady dokonywania zwrotu podatku akcyzowego, ograniczając prawo do zwrotu podatku producentom rolnym, w stosunku do których organy podatkowe wydały ostateczną decyzję w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym.

"Przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią organom prowadzącym postępowanie w sprawie zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta, uzyskiwanie informacji niezbędnych do weryfikacji czy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe" - napisano.

 

"W szczególności, dzięki projektowanej zmianie w ustawie - Ordynacja podatkowa organy te zyskają możliwość dostępu do informacji z akt objętych tajemnicą skarbową, w zakresie, w jakim jest to niezbędne w toku postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" - dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r. 

Autor: 
zzz
Źródło: 

Interia

Polub Plportal.pl:

Reklama