Zmniejsza się poziom ubóstwa w gminach górniczych kraju

Reklama

sob., 10/24/2020 - 14:07 -- MagdalenaL

Surowce wydobywcze zmieniły sytuację ekonomiczną oraz jakość życia. Pokazuje to wartość NBI- wskaźnika Niezaspokojonych Podstawowych Potrzeb.

W 1993 roku indeks Niezaspokojonych Podstawowych Potrzeb (NBI), zmierzony przez Dane w La Jagua de Ibirico (Cesar), wyniósł 71,8%. Oznacza to, że jakość życia jego mieszkańców została naznaczona różnymi trudnościami.

W 2005 r. NBI tego miasta osiągnął 51,28%, a w 2018 r. spadł do 21,1%. Co wydarzyło się w ciągu tych 25 lat, iż ta gmina ta odnotowała redukcję w tym pomiarze aż do 50,7 procent?

Przed latami 90. La Jagua de Ibirico była gminą głównie rolniczą, ale w tamtej dekadzie wraz z formalnym wydobyciem węgla nastąpiła zmiana. „Zasoby pochodzące z górnictwa niewątpliwie zmieniły sytuację gospodarczą oraz jakość życia mieszkańców gminy ”- powiedział sekretarz planowania La Jagua de Ibirico, Adalberto Muñoz.

Podobne fenomeny zdarzyły się w takich miejscach jak Albania (La Guajira), Ciénaga (Magdalena), Becerril i Agustín Codazzi (Cesar), Montelíbano (Córdoba), El Bagre, Segovia i Remedios (Antioquia).

To, co ma ze sobą wspólnego te dziewięć gmin według Kolumbijskiego Stowarzyszenia Górnictwa (ACM), to 80% gospodarki- odsetek, który zależy od działalności wydobywczej takich surowców jak węgiel, złoto czy nikiel.

„Niewątpliwie spadek NBI tych gmin powstał częściowo przez procesy prowadzące do zaprzestania działalności górniczej, która w znaczący sposób wpływała na rozwój regionów wydobywczych - stwierdzili w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki.

Zgodnie z tym, w gminach Cesar i La Guajira wydobycie stanowi około 35% i 43% produktu krajowego brutto (PKB) pochodzącego z górnictwa oraz ponad 90% eksportu. Jeśli chodzi o Antioquia, choć PKB wywodzący się z tego sektora ma tylko 1,7% udziału, generuje on 80 000 miejsc pracy w departamencie. Prezes ACM, Juan Camilo Nariño, zapewnił, że spadek NBI tych wydziałów jest związany z działalnością górniczą.

„Nie przypisanie tej poprawy górnictwu byłoby w pewnym sensie nieodpowiedzialne. Kiedy w gminie, która jest w 80% zależna od wydobycia, spada jego NBI to dlatego, że ta działalność ma z tym wiele wspólnego ”- powiedział Nariño.

Opłaty i ich podział

Regalías to wynagrodzenie ekonomiczne, które muszą płacić ci, którzy eksploatują nieodnawialne zasoby naturalne kraju, takie jak między innymi ropa, węgiel, złoto i miedź. Dane Departamentu Planowania Narodowego (DNP) z 2017 r. pokazują, że opłaty spowodowały spadek ubóstwa w kraju do 17% w latach 2012-2015.

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich ośmiu lat regalías wygenerowały środki w wysokości 48,1 miliarda dolarów, które trafiają do Ogólnego Systemu Opłat zarządzanego przez DNP. Tam są one dystrybuowane do wszystkich gmin i wydziałów w kraju w celu realizacji m.in. projektów transportowych, edukacyjnych oraz mieszkaniowych.

Były jednak pewne zastrzeżenia ze strony gmin zajmujących się górnictwem, ponieważ uważały one, iż nie otrzymały znacznego odsetka tych opłat, biorąc pod uwagę to, że właśnie tam dokonano wydobycia. Dlatego też pracowano nad nową ustawą o gwarancji, która ma zostać zatwierdzona przez prezydenta i może wejść w życie w styczniu 2021 roku.

„Dzięki temu projektowi podwaja się fundusz przeznaczony na terytoria produkujące z 11 do 25%, zwiększają się środki dla gmin z największą ilością Niezaspokojonych Podstawowych Potrzeb z 10,7 do 15% ”- wyjaśniają pracownicy DNP.

Obecnie zaczynającym się wyzwaniem jest dobre zainwestowanie pieniędzy. Ta reforma wiąże się również z lepszym nadzorem, który pozwoli na dalsze zmniejszanie NBI w kraju i gminach produkujących” - stwierdzili w ACM.

Z drugiej strony, oprócz korzyści w postaci opłat, projekty wydobywcze tworzą również miejsca pracy w regionie oraz nabywają różne towary i usługi. „Te przedsięwzięcia tworzą ważny łańcuch. Zatrudniają pracownika, a on jedzie i zarabia w gminie. Następnie pieniądze zasilają gospodarkę i to sprawia, że ​​wszyscy wygrywają, bezpośrednio lub pośrednio ”- wyjaśnił Sergio Cabrales, profesor magisterki inżynierii naftowej na Universidad de los Andes.

Nielegalne wydobycie jest inne

Według Diego Mesa, ministra górnictwa i energii, „rodzajem wydobycia, któremu musimy się głośno przeciwstawić, jest nielegalne wydobycie minerałów. Niszczy ono środowisko- to czwarta przyczyna wylesiania kraju, poważny problem społeczny (korzysta z pracy wykonywanej przez dzieci), a dodatkowo nie przynosi żadnych korzyści, gdyż nie płaci regalías oraz podatków, nie ma także stabilności zatrudnienia. Jest również jednym z głównych źródeł finansowania grup istniejących na marginesie prawa”- wyjaśnił minister Mesa w ostatniej dyskusji na Narodowym Forum Ekologicznym (FNA).

To rozróżnienie między nielegalnym wydobyciem a sformalizowanym wydobyciem jest również kluczowym punktem dla porównania danych NBI w gminach górniczych. W ACM stwierdzają, że nie jest konieczne porównywanie gmin górniczych ze średnią krajową. „Prawidłowe porównanie byłoby z podobnymi obszarami, w obrębie których dochodzi do nielegalnego wydobycia”.

Dokładniej, w gminach, w których występuje ten rodzaj wydobycia, wskaźnik NBI wzrósł z 74,4 w 1993 r. do 47,6 w 2018 r. Chociaż ich potrzeby spadły, nie zrobiły tego w takim samym tempie jak w gminach, w których wydobycie jest formalne (spójrz na wykres).

Odnośnie ropy naftowej

„W gminach, które posiadają ropę i otrzymują regalías za to wydobycie, wskaźniki jakości życia ulegają poprawie. Tym atutem posługują się również rejony górnicze ”- powiedziała Patricia Gamboa, ekspertka zarządzania, planowania i kształtowania polityki w sektorze wydobywczo-energetycznym.

W istocie, według badania przeprowadzonego przez Kolumbijskie Stowarzyszenie Ropy Naftowej (ACP), „gminy naftowe wykazują wyższy poziom rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego oraz wskaźników jakości życia w porównaniu z sąsiednimi gminami, które nie wykorzystują tego surowca”.

Co to jest wskaźnik NBI i jak się go mierzy w kraju?

Stan mieszkaniowy, przeludnienie i to, czy dzieci w domostwie uczą się czy nie, to niektóre z elementów, które Narodowy Administracyjny Departament Statystyk (Dane) bierze pod uwagę przy publikowaniu wskaźników Niezaspokojonych Podstawowych Potrzeb (NBI) kraju.

„Metodologia NBI ma na celu ustalenie, za pomocą kilku prostych wskaźników, czy zaspokojone są podstawowe potrzeby populacji. Grupy, które nie osiągają ustalonego progu minimalnego, są klasyfikowane jako ubogie ”- wyjaśnia Dane. Im wyższa liczba NBI, tym gorsze warunki, w jakich żyją ludzie.

Z drugiej strony, w odniesieniu do tego rodzaju pomiaru, Komisja Gospodarcza ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) jasno stwierdza, że ​​„dziedziną oceny są towary i usługi wymagane do zaspokojenia podstawowych potrzeb, a nie dochód. ”

Indeks ten można podzielić według departamentów, stolic, ośrodków zaludnionych i rozproszonych obszarów wiejskich. Na przykład średnia krajowa NBI wynosi 14,13%, zgodnie z danymi zebranymi w Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2018 r. Z raportu tego wynika, że ​​Bogota z 3,36% jest obszarem kraju o najlepszym wskaźniku Niezaspokojonych Podstawowych Potrzeb, w przeciwieństwie do Vaupésa (68,89% NBI)).

W przypadku gmin górniczych średnia wartość NBI w 1993 r. wyniosła 61%, w 2005 r. było to 54,7%, a w 2018 spadła do 33,2% (najniższy punkt). Choć nadal odstaje od średniej krajowej (14,13%) i górnej granicy(9,42%), to jest bardzo blisko średnio zaludnionych oraz rozproszonych ośrodków wiejskich, która w 2018 r. wynosiła 30,22%.

„W kolejnym pomiarze przeprowadzonym wraz ze spisem ludności NBI gmin górniczych będzie nadal spadać, zbliżając się do średniej krajowej, a nawet średniej miejskiej, ponieważ poczyniono znaczne postępy w tej sprawie” - wskazało Kolumbijskie Stowarzyszenie Górnictwa (ACM) .

Tak mierzy się NBI

Do obliczenia tego wskaźnika, który jest mierzony w kraju od 1993 r., wykorzystuje się pięć składników: pierwszy to nieodpowiednie warunki mieszkaniowe. Wyszczególnia się także fizyczne cechy domu uważane za odpowiednie do zamieszkania go przez ludzi.

Drugi to domy krytycznie przeludnione, w których przyglądamy się poziomowi zamieszkania. Dane rozważa to pojęcie, jeśli w domu mieszkają więcej niż trzy osoby na pokój.

Miejsca z nieodpowiednimi usługami to trzeci punkt, w którym zasadniczo mierzy się, czy dom posiada usługi sanitarne i dostęp do wody.

Czwartą pozycją są mieszkania o dużej zależności ekonomicznej. W tych przypadkach ustala się, czy na pracującego członka rodziny przypadają więcej niż trzy osoby pozostające na utrzymaniu i czy osoba ta ma maksymalnie dwa lata zatwierdzone w szkole podstawowej.

Wreszcie uważa się, że gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku powyżej 6 lat i poniżej 12 lat, które nie uczęszczają do ośrodków edukacyjnych, mają tę niezaspokojoną potrzebę. 

Zawartość: projekt Contenidos Editoriales Especiales, pod protektoratem Kolumbijskiego Stowarzyszenia Górnictwa (ACM).


Średnia Niezaspokojonych Podstawowych Potrzeb w gminach górniczych (po lewej)
Średnia NBI gmin z nielegalnym wydobyciem węgla (po prawej)

 

Autor: 
Tłum. Daria Matuszak
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama