MIASTO POZNAŃ: INFORMACJE O DOSTĘPNYCH DOTACJACH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Reklama

pon., 03/30/2020 - 16:52 -- koscielniakk

Działania w zakresie integracji międzypokoleniowej miedzy innymi poprzez spotkania mieszkańców, wycieczki krajoznawcze, warsztaty

Cel: integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej Osiedla – dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin poprzez organizowanie spotkań i wydarzeń włączających wszystkie pokolenia mieszkańców. Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności z terenu Rad Osiedli: Ławica (6 000,00 zł), Jeżyce (6 000,00 zł), Sołacz (8 000,00zł), Nowe Winogrady Wschód (30 266,00 zł), Nowe Winogrady Północ (37 000,00 zł).

Termin składania ofert: 10-04-2020

Wkład własny: nie jest wymagany wkład własny (powierzenie)

Termin realizacji zadania: od 20-03-2020 do 31-12-2020

Kwota przeznaczona na dotacje: 87 266,00 zł

Kwota dofinansowania: kwota jest uzależniona od terenu realizacji działania: Ławica (6 000,00 zł), Jeżyce (6 000,00 zł), Sołacz (8 000,00zł), Nowe Winogrady Wschód (30 266,00 zł), Nowe Winogrady Północ (37 000,00 zł).

Osoba do kontaktu: p. Sonia Mikołajczak, e-mail: sonia_mikolajczak@um.poznan.pl, tel. 61 878 5856

Link do informacji o konkursie: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=12922

Uwagi: Oferent powinien zapoznać przedstawicieli Rady Osiedla z swoim projektem i uzyskać od nich pozytywną opinię. Projekt powinien być zgodny z potrzebami społeczności lokalnej z danego Osiedla.

Otwarty konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Cel: W ramach konkursu Oferent może zrealizować następujące zadania:

1. Edukacja ekologiczna – ochrona przyrody (programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa cykliczne wysokonakładowe, prelekcje itp.).

2. Edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi, programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa cykliczne wysokonakładowe itp.).

3. Ochrona i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania.

4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.

 

Termin składania ofert: 02-04-2020

Wkład własny: nie jest wymagany (powierzenie)

Termin realizacji zadania: zadania mogą być realizowane maksymalnie od 15-05-2020 do 15-11-2020

Kwota przeznaczona na dotacje: 120 000,00 zł

Osoba do kontaktu: p. Kinga Jagielska, e-mail: kinga_jagielska@um.poznan.pl, tel. 61 878 40 59

Link do informacji o konkursie: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=12871

 

Otwarty konkurs w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na realizację zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w Poznaniu

Cel: zwiększanie widoczności ES i rynku zleceń dla PES w Poznaniu, poprzez promowanie ekonomii społecznej i lokalnych PES wśród mieszkańców Poznania.

Termin składania ofert: 05-04-2020

Wkład własny: nie jest wymagany (powierzenie)

Termin realizacji zadania: minimalnie do 4-05-2020 maksymalnie do 30-11-2020

Kwota przeznaczona na dotacje: 20 000,00 zł

Osoby do kontaktu: p. Małgorzata Cieślak malgorzata_cieslak@um.poznan.pl, tel. 61 878 5022, p. Renata Lewicka renata_lewicka@um.poznan.pl, tel. 61 878 50 28

Link do informacji o konkursie: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=12864

Uwagi: Otwarty konkurs ofert jest realizowany w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Otwarty konkurs w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na realizację zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu – spotkania / warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES

 

Cel: zwiększanie widoczności ES i rynku zleceń dla PES w Poznaniu, poprzez promowanie ekonomii społecznej i lokalnych PES wśród mieszkańców Poznania.

Termin składania ofert: 05-04-2020

Wkład własny: nie jest wymagany (powierzenie)

Termin realizacji zadania: minimalnie do 4-05-2020 maksymalnie do 30-11-2020

Kwota przeznaczona na dotacje: 30 000,00 zł

Osoby do kontaktu: p. Małgorzata Cieślak malgorzata_cieslak@um.poznan.pl, tel. 61 878 5022, p. Renata Lewicka renata_lewicka@um.poznan.pl, tel. 61 878 50 28

Link do informacji o konkursie: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=12862

Uwagi: Otwarty konkurs ofert jest realizowany w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Otwarty konkurs w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Cel: zapobieganie uzależnieniu od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Rezultatem zadania będzie realizacja projektu w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Termin składania ofert: 31-03-2020

Wkład własny: całkowity wkład nie mniejszy niż 10% całkowitej wartości zadania, w tym wkładu własnego finansowego co najmniej 3% wartości zadania.

Termin realizacji zadania: minimalnie do 15-04-2020 maksymalnie do 31-12-2020

Kwota przeznaczona na dotacje: 30 000,00 zł

Osoby do kontaktu: p. Iwona Garczyńska iwona_garczynska@um.poznan.pl, tel. 61 878 4805, p. Łukasz Grzybak lukasz_grzybak@um.poznan.pl, tel. 61 878 5791

Link do informacji o konkursie: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=12838

 

Otwarty konkurs w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Cele:

- zwiększenie wiedzy i kompetencji grupy docelowej w zakresie sposobów pracy
z dziećmi/młodzieżą zagrożoną dyskryminacją/wykluczeniem społecznym,

- wzrost wiedzy i kompetencji grupy docelowej w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej motywowanej stereotypami i uprzedzeniami,

- wzrost wiedzy i kompetencji grupy docelowej w obszarze profilaktyki przemocy seksualnej i motywowanej płcią,

- wzmocnienie umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych dla dzieci i młodzieży przez grupę docelową,

- wzrost rozumienia oraz zaangażowania grupy docelowej w działania na rzecz kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw opartych na otwartości i szacunku dla różnorodności społecznej i respektowaniu praw człowieka,

- promowanie dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń wśród grupy docelowej na temat pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu/dyskryminacji oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami.

Oferta może odpowiadać na wybrane cele.

Termin składania ofert: 20-04-2020

Wkład własny: całkowity wkład nie mniejszy niż 5% całkowitej wartości zadania

Termin realizacji zadania: minimalnie do 22-06-2020 maksymalnie do 15-12-2020

Kwota przeznaczona na dotacje: 100 000,00 zł

Osoba do kontaktu: p. Stella Gołębiewska stella_golebiewska@um.poznan.pl, tel. 61 878 4199

Link do informacji o konkursie: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=12723

 

Informacja o możliwości dofinansowania w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe 2020

 

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” ogłosiła nabór wniosków w Konkursie Mikrograntów Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2020

Nabór wniosków: od 16 marca 2020 roku do wyczerpania środków

Cel: realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Miasta Poznania, które w terminie do 30.11.2020 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy czy miasta).

Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Kwota dofinansowania: kwota dofinansowania Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji.

Termin realizacji: Inicjatywy w ramach Konkursu Mikrograntów mogą być realizowane od 1.04.2020 maksymalnie do 30.11.2020 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Dane do kontaktu: Informacje na temat konkursu można uzyskać:

- pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00

- w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów – telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00.

- w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl

W tytule e-maila należy koniecznie wpisać „Konsultacja CIL-R 2020”

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://dzialamyrazem.pl/konkurs-cil-regrantingowe-2020/

 

Informacja o możliwości dofinansowania z innych środków niż z Miasta Poznań

 

CENTRUM DLA RODZINY 2

Organizator: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”
oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni

Cel: realizacja działań i inicjatyw na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa [ogólnopolski –tematyczny] poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Polski, które w terminie do 30.09.2020 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe lub inne podmiot
w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Kwota dofinansowania: Mikrogrant w wysokości 3.000,00 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji.

Termin realizacji: od 15.03.2020 do 30.09.2020. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

Dane do kontaktu: Informacje na temat konkursu można uzyskać:

- pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna w poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 18.00.

- w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów – telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00.

- w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl

W tytule e-maila należy koniecznie wpisać „Konsultacja CDR2”

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://dzialamyrazem.pl/centrum-dla-rodziny-2/

PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH PRIORYTET 3 – ROZWÓJ ORGANIZACJI STRAŻNICZYCH I MEDIÓW OBYWATELSKICH

Organizator: Narodowy Instytut Wolności

Cel: Wsparcie działań statutowych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Rozwój instytucjonalny organizacji strażniczych i mediów obywatelskich, w szczególności: budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

Podmioty uprawnione do składania ofert: uprawnionymi do składania wniosków w Konkursie są:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

- spółdzielnie socjalne,

- koła gospodyń wiejskich.

Nabór wniosków: 15-04-2020

Kwota dofinansowania: wartość dotacji: od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Termin realizacji: zaplanowane we wniosku zadania mogą trwać do 2 lat.

Dane do kontaktu: pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327.

Uwagi: wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2020/
w zakładce priorytet 3

PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH PRIORYTET 4 – ROZWÓJ THINK THANKÓW OBYWATELSKICH

Organizator: Narodowy Instytut Wolności

Cel: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit)
i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych

Podmioty uprawnione do składania ofert: uprawnionymi do składania wniosków w Konkursie są:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym
w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

- spółdzielnie socjalne,

- koła gospodyń wiejskich.

Nabór wniosków: 15-04-2020

Kwota dofinansowania: wartość dotacji wynosi od 20 do 300 tys. zł.

Termin realizacji: zaplanowane we wniosku zadania mogą trwać do 2 lat.

Dane do kontaktu: Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327.

Uwagi: Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/. W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie think tanki definiowane jako organizacje, które w ramach działalności statutowej opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2020/
w zakładce priorytet 4

 

PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH PRIORYTET 5 – WSPARCIE DORAŹNE

Organizator: Narodowy Instytut Wolności

Cel: W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

- pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

- pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Podmioty uprawnione do składania ofert: uprawnionymi do składania wniosków w Konkursie są:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym
w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

- spółdzielnie socjalne,

- koła gospodyń wiejskich.

Nabór wniosków: Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Kwota dofinansowania: dotacja celowa do 10.000,00 zł.

Termin realizacji: Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Dane do kontaktu: Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwagi: Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/. Warunkiem wymaganym do uzyskania mikrodotacji jest wykazanie przez ubiegającą się organizację, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji, a także zewnętrzne potwierdzenie wiarygodności danego podmiotu (np. w formie rekomendacji lub przedstawienia wiarygodnego doświadczenia prowadzonej działalności).

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/ lub https://niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2020/ w zakładce priorytet 5

VII EDYCJA mPotęgi!

Organizator: Fundacja mBanku

Cel: ukazanie matematyki w ciekawy sposób.

Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe za wyjątkiem fundacji korporacyjnych (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku); szkoły publiczne; uczelnie wyższe; biblioteki publiczne, grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży).

Nabór wniosków: do 11 maja 2020 roku, poprzez formularz dostępny na stronie: https://mpotega.pl/wniosek/

Kwota dofinansowania: projekty dla uczniów klas 4-6 – dofinansowanie w wysokości od 2 do 5 tys. zł, projekty dla uczniów klas 7-8 – dofinansowanie w wysokości od 5 do 8 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Termin realizacji: realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej 1 września 2020 r. Wszystkie działania w projekcie (a w tym rozliczenia) powinny zakończyć się do 31 grudnia 2020 r. Projekty mogą trwać nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 4 miesiące.

Dane do kontaktu: biuro programu mPotęga, tel. 500 791 442, e-mail: kontakt@mpotega.pl

Uwagi: Każdy, kto złoży wniosek o grant, otrzyma od nas bezpłatnie publikację ze scenariuszami lekcji matematyki i nie tylko. Doceniane są projekty angażujące rodziców.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/grantobiorcy/

 

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

Organizator: Fundacja ORLEN

Cel: wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał na poziomie lokalnym. Realizowane mogą być projekty związane z ekologią, zdrowiem, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem.

Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

Nabór wniosków: do 31 marca 2020 roku do północy

Kwota dofinansowania: granty w wysokości 5 000,00; 10 000,00; 15 000,00 i 20 000,00 zł.

Termin realizacji: Projekty muszą być realizowane w okresie od 1 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020.

Dane do kontaktu: mojemiejsce@orlen.pl

Uwagi: wnioski należy składać poprzez system on-line www.grantydarserca.orlen.pl/#/login

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.fundacja.orlen.pl (w zakładce nasze programy należy wybrać „Moje miejsce na ziemi”).

 

GRANTY STOWARZYSZENIA ZDROWYCH MIAST POLSKICH

Organizator: Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Cel: Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące

w 2020 roku:

1. Zdrowie w każdym wieku.

2. Zdrowie i środowisko.

Podmioty uprawnione do składania ofert: miasta i gminy - członkowie SZMP, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.

Nabór wniosków:

Kwota dofinansowania: Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 5 000,00 zł. Maksymalna kwota grantów dla jednego miasta/gminy nie może przekroczyć 7 500,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 80 % całkowitych kosztów programu (koszty własne z uwzględnieniem wyceny pracy wolontariatu – przy stawce do 20,00 zł za jedną godzinę).

Termin realizacji: termin rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejszy niż
1 czerwca i musi być zakończony do 31 grudnia 2020

Dane do kontaktu: Elżbieta Jankowiak, tel. 61 8785459, email: elzbieta_jankowiak@um.poznan.pl lub Urszula Piaszczyńska, tel. 61 8785480, email: urszula_piaszczynska@um.poznan.pl

Uwagi: Granty nie mogą być przydzielane:

  1. Na programy zakładające prowadzenie działalności gospodarczej,

  2. Na działalność polityczną,

  3. Na zadania, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,

  4. Na refundację kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o jego przyznaniu.

Organizacje i instytucje składające wnioski do konkursu w miastach członkowskich Stowarzyszenia przekazują je do Koordynatora lokalnego w formie pisemnej oraz elektronicznej w edytorze WORD.

Więcej informacji można znaleźć w: Regulaminie, który będzie załącznikiem do niniejszego pliku

 

KONKURS GRANTOWY KULCZYK FOUNDATION

Organizator: Kulczyk Foundation

 

Cel: wsparcie finansowe będą mogły uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć.

Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, a nawet jednostki samorządu terytorialnego. Jest jednak jeden warunek - beneficjentkami lub podmiotami realizującymi zgłoszone projekty muszą być kobiety lub dziewczynki.

 

Nabór wniosków: od 31 marca do 30 czerwca 2020 r., przy użyciu specjalnego formularza dostępnego na stronie: https://kulczykfoundation.org.pl/aktualnosci/projekty-w-polsce/Wsparcie_Dla_Kobiet_Nowa_Odslona_Konkursu_Grantowego_Kulczyk_Foundation

Kwota dofinansowania: Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać to 25 tys. zł.

Termin realizacji: Laureat jest zobowiązany rozliczyć się z otrzymanego grantu do 15 września 2021 roku do godz. 23:59.

Dane do kontaktu: p. Katarzyna Alińska, adres mailowy: k.alinska@kulczyfoundation.org.pl, tel. +48 600 980 802

Uwagi: Aplikacje można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa (z dopiskiem „Granty KF”) lub pocztą elektroniczną na adres granty@kulczykfoundation.org.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane do 15 września 2020 r. przez jury konkursowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://kulczykfoundation.org.pl/aktualnosci/projekty-w-polsce/Wsparcie_Dla_Kobiet_Nowa_Odslona_Konkursu_Grantowego_Kulczyk_Foundation

 

WSPARCIE FUNDACJI LOTTO IM. HALINY KONOPNICKIEJ

Cel: świadczenie pieniężne lub rzeczowe Fundacji na rzecz Wnioskodawcy w formie darowizny na działania w obszarze: pomocy społecznej, sportu, kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji.

Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje non-profit zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Są to m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Nabór wniosków: Warunkiem uzyskania Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na stronie www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym „Wniosku o wsparcie” na min. 30 dni przed rozpoczęciem realizacji Projektu.

Kwota dofinansowania: nie została określona

Termin realizacji: brak informacji na ten temat, wniosek należy złożyć min. 30 dni przed rozpoczęciem realizacji Projektu.

Dane do kontaktu: e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl

Uwagi: o wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/

FUNDACJA PGE

Cel: wspieranie takich działań, które koncentrują się w szczególności na obszarach:  nauka
i edukacja,  lecznictwo i ochrona zdrowia,  pomoc społeczna,  działalność ekologiczna
i ochrona środowiska,  sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Podmioty uprawnione do składania ofert: Darowizna może być udzielona na projekty
i działania oraz programy niezwiązane z działalnością gospodarczą (non-profit)
w szczególności następującym Podmiotom: 1) fundacjom; 2) stowarzyszeniom; 3) szkołom; 4) uczelniom wyższym; 5) domom dziecka; 2/4 6) placówkom opiekuńczym; 7) publicznym zakładom opieki zdrowotnej; 8) innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego; pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE, jako odpowiedzialnego partnera społecznego.

Nabór wniosków: nabór trwa permanentnie. Wnioski należy kierować listem poleconym albo przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy Fundacji tj. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. Inna forma przesłania Wniosku nie jest akceptowana. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do przesyłania rozliczenia darowizny.

Kwota dofinansowania: wartość darowizny maksymalnej nie została określona, jednak grantodawca rozróżnił 2 progi finansowe: do 20 000,00 zł i powyżej. Podmiot Obdarowany, który otrzymał od Fundacji darowiznę w kwocie przekraczającej 5 000 PLN, zobowiązany jest do przedłożenia Fundacji formularza ze sposobu wykorzystania darowizny.

Termin realizacji: brak informacji na temat terminu wykorzystania darowizny.

Dane do kontaktu: e-mail: Fundacja.PGE@gkpge.pl

Uwagi: wymagania odnośnie składanych wniosków znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie w linku poniżej. Nie spełnienie, któregoś z warunków powoduje odrzucenie wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia

 

FUNDACJA PZU

Dotacje pozakonkursowe

Cel: jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami działania
i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji. Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. Cenione są skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu
z otrzymanej dotacji.

Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Nabór wniosków: trwa przez cały rok.

Kwota dofinansowania: nie została wskazana. Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100 000 zł, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU. Wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Termin realizacji: Czas trwania Projektów dofinansowywanych przez Fundację wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli wymaga tego specyfika danego Projektu, istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania Projektu, co wymaga zgody Zarządu Fundacji.

Dane do kontaktu: p. Anna Pruszkowska, tel. (022) 582 23 06, e-mail: anpruszkowska@pzu.pl lub p. Magdalena Kropornicka, tel. (022) 582 32 21, e-mail: makropornicka@pzu.pl

Uwagi: Podstawą ubiegania się o dotację (zarówno w ramach konkursu jak i w trybie pozakonkursowym) jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku dotacyjnego, przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

FUNDACJA TAURON

Cel: udzielenie pomocy organizacji pozarządowej. Wnioskodawca przesyła na adres siedziby Fundacji Wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, przedstawiając we Wniosku przedmiot Pomocy, jego wysokość
i uzasadnienie. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające potrzebę udzielenia Pomocy. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność prawną za prawdziwość dostarczonych informacji.

Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków: nabór na składane wnioski jest ciągły. Wnioskodawca przesyła na adres Fundacji wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej, przedstawiając we wniosku przedmiot pomocy i jego uzasadnienie.

Kwota dofinansowania: nie ma określonej kwoty. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została określona, podobnie jak maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty.

Termin realizacji: nie ma określonego terminu realizacji udzielonego wsparcia.

Dane do kontaktu: adres e-mail: biuro@fundacjatauron.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://fundacja.tauron.pl/jak-uzyskac-pomoc

Autor: 
------------
Źródło: 

Informacja została przygotowana przez Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Poznania

Polub Plportal.pl:

Reklama