Polska i Francja ma najgorszy system podatkowy wśród krajów OECD

Reklama

wt., 02/18/2020 - 21:21 -- zzz

Wprowadzenie

Struktura kodu podatkowego danego kraju jest ważnym wyznacznikiem jego wyników gospodarczych. Dobrze ustrukturyzowany kodeks podatkowy jest łatwy do przestrzegania przez podatników i może wspierać rozwój gospodarczy, jednocześnie zwiększając dochody wystarczające na priorytety rządu. Natomiast źle zorganizowane systemy podatkowe mogą być kosztowne, zakłócać podejmowanie decyzji gospodarczych i szkodzić krajowym gospodarkom.

 

Wiele krajów to zauważyło i zreformowało swoje kody podatkowe. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci krańcowe stawki podatkowe od dochodów przedsiębiorstw i osób prywatnych znacznie spadły w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Obecnie większość narodów zbiera znaczne dochody z podatków o szerokim zasięgu, takich jak podatki od wynagrodzeń i podatki od wartości dodanej (VAT). 

Nie wszystkie ostatnie zmiany w polityce podatkowej w krajach OECD poprawiły strukturę systemów podatkowych; niektóre wywarły negatywny wpływ. Chociaż niektóre kraje, takie jak Stany Zjednoczone i Belgia, obniżyły stawki podatku dochodowego od osób prawnych o kilka punktów procentowych, inne, takie jak Korea i Portugalia, podniosły je. Ulepszenia podstawy opodatkowania osób prawnych wprowadzono w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, natomiast podstawy opodatkowania stały się mniej konkurencyjne w Chile i Korei. Kilka krajów UE niedawno przyjęło międzynarodowe przepisy podatkowe, takie jak zasady Kontrolowanej Korporacji Zagranicznej, które mogą mieć negatywne skutki gospodarcze.. Ponadto, podczas gdy wiele krajów zniosło swoje podatki od majątku netto w ostatnich dziesięcioleciach, Belgia niedawno przyjęła nowy podatek od majątku netto.

Niektóre kraje konsekwentnie przyjmują polityki, które pogarszają strukturę ich systemu podatkowego w porównaniu z innymi krajami OECD. W ciągu ostatnich kilku dekad Francja wprowadziła kilka reform, które znacznie podniosły krańcowe stawki podatkowe od pracy, oszczędności i inwestycji. Na przykład Francja niedawno ustanowiła podatek dochodowy od osób prawnych, który połączył inne zniekształcające podatki, takie jak podatek od transakcji finansowych, podatek od majątku netto od nieruchomości oraz podatek od spadków.

Po reformie podatkowej w Stanach Zjednoczonych Francja ma obecnie najwyższe podatki od dochodów przedsiębiorstw - łączna stawka około 34 procent. Chociaż planowane jest obniżenie ustawowej stawki rządu centralnego w ciągu najbliższych kilku lat, wiele innych zmian jest koniecznych, aby Francja mogła wprowadzić konkurencyjny kodeks podatkowy.

Różnorodność podejść do opodatkowania w krajach OECD stwarza potrzebę oceny tych systemów w stosunku do siebie. W tym celu opracowaliśmy Międzynarodowy Indeks Konkurencyjności Podatkowej, aby porównać sposoby, w jakie kraje kształtują swoje systemy podatkowe.

Index międzynarodowej konkurencyjności podatkowej

Konkurencyjność międzynarodowa Tax Index ( ITCI ) stara się zmierzyć, w jakim stopniu przylega system podatkowy danego kraju do dwóch ważnych aspektów polityki podatkowej: konkurencyjność i neutralność.

Konkurencyjny kodeks podatkowy to taki, który utrzymuje krańcowe stawki podatkowe na niskim poziomie. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie kapitał jest wysoce mobilny. Firmy mogą inwestować w dowolnej liczbie krajów na całym świecie, aby znaleźć najwyższą stopę zwrotu. Oznacza to, że firmy będą szukać krajów o niższych stawkach podatku od inwestycji, aby zmaksymalizować stopę zwrotu po opodatkowaniu. Jeśli stawka podatkowa w danym kraju jest zbyt wysoka, będzie napędzać inwestycje gdzie indziej, prowadząc do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Ponadto wysokie krańcowe stawki podatkowe mogą prowadzić do unikania podatków.

Według badań OECD podatki od przedsiębiorstw są najbardziej szkodliwe dla wzrostu gospodarczego, przy czym podatki od dochodów osobistych i podatki konsumpcyjne są mniej szkodliwe. Podatki od nieruchomości mają najmniejszy wpływ na wzrost.

Oddzielnie neutralny kodeks podatkowy to po prostu taki, który ma na celu zwiększenie przychodów przy jak najmniejszych zakłóceniach gospodarczych. Oznacza to, że nie faworyzuje konsumpcji niż oszczędzania, jak to ma miejsce w przypadku podatków od inwestycji i podatków od majątku. Oznacza to również kilka ukierunkowanych ulg podatkowych lub ich brak w przypadku określonych działań prowadzonych przez firmy lub osoby fizyczne.

Konkurencyjny i neutralny kodeks podatkowy promuje trwały wzrost gospodarczy i inwestycje, a jednocześnie zapewnia wystarczające dochody na priorytety rządowe.

Istnieje wiele czynników niezwiązanych z podatkami, które wpływają na wyniki gospodarcze kraju. Niemniej podatki odgrywają ważną rolę w kondycji gospodarki kraju.

Aby zmierzyć, czy system podatkowy danego kraju jest neutralny i konkurencyjny, ITCI analizuje ponad 40 zmiennych polityki podatkowej. Zmienne te mierzą nie tylko poziom podatków, ale także strukturę podatków. Index patrzy danego kraju podatków korporacyjnych, indywidualnych podatków dochodowych, podatków konsumpcyjnych, podatki od nieruchomości, a leczenie zyski zarobione za granicą. ITCI daje kompleksowy przegląd jak kody podatkowe krajów rozwiniętych porównać, wyjaśnia, dlaczego niektóre kody podatkowe wyróżnia się jako dobre lub złe modele dla reform i stanowi ważną wgląd w sposób myślenia o polityce podatkowej.

Z powodu pewnych ograniczeń danych ostatnie zmiany podatkowe w niektórych krajach mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w tegorocznej wersji Międzynarodowego wskaźnika konkurencyjności podatkowej .

Rankingi 2019

Szósty rok z rzędu Estonia ma najlepszy kodeks podatkowy w OECD. Jego najlepszy wynik wynika z czterech pozytywnych cech jego kodu podatkowego. Po pierwsze, ma 20-procentową stopę podatkową od dochodu firmy, która jest stosowana tylko do zysków podzielonych. Po drugie, ma zryczałtowany 20-procentowy podatek od dochodu indywidualnego, który nie dotyczy dochodu z tytułu dywidend osobistych. Po trzecie, podatek od nieruchomości dotyczy wyłącznie wartości gruntu, a nie wartości nieruchomości lub kapitału. Wreszcie, posiada system podatków terytorialnych, który zwalnia 100% zysków zagranicznych uzyskanych przez krajowe korporacje z krajowego opodatkowania, z kilkoma ograniczeniami.

2019 European tax rankings, Best and Worst Tax Rankings in 2019, Best and Worst European Countries on Taxes

Podczas gdy estoński system podatkowy jest najbardziej konkurencyjny w OECD, systemy podatkowe innych czołowych krajów otrzymują wysokie wyniki ze względu na doskonałość w jednej lub większej liczbie głównych kategorii podatkowych. W Nowej Zelandii obowiązuje względnie niski, indywidualny podatek dochodowy o niskiej stopie procentowej, który również zwalnia zyski kapitałowe (z łączną najwyższą stawką wynoszącą 33 procent), dobrze ustrukturyzowany podatek od nieruchomości oraz szeroko zakrojony podatek od wartości dodanej. Łotwa, która niedawno przyjęła estoński system opodatkowania osób prawnych, ma również stosunkowo wydajny system opodatkowania pracy. Litwa ma trzecią najniższą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15 procent, stosunkowo neutralne podejście do kosztów inwestycji kapitałowych oraz dobrze zorganizowany indywidualny system podatku dochodowego. Szwajcaria ma stosunkowo niską stawkę podatku od osób prawnych (21,1 procent), niski, szeroko zakrojony podatek konsumpcyjny, oraz stosunkowo płaski indywidualny podatek dochodowy, który zwalnia zyski kapitałowe z opodatkowania. W Szwecji obowiązuje niższa niż średnia stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 21,4 procent, brak podatków od nieruchomości i majątku oraz dobrze ustrukturyzowany podatek od wartości dodanej i indywidualny podatek dochodowy.

Szósty rok z rzędu Francja ma najmniej konkurencyjny system podatkowy w OECD. Ma jedną z najwyższych stawek podatku dochodowego od osób prawnych w OECD (34,4 procent), wysokie podatki od nieruchomości, podatek netto od majątku nieruchomościowego, podatek od transakcji finansowych oraz podatek od nieruchomości. Francja ma również wysokie, progresywne, indywidualne podatki dochodowe, które dotyczą zarówno dochodu z dywidend, jak i zysków kapitałowych.

Ogólnie rzecz biorąc, kraje, które źle oceniają ITCI, nakładają stosunkowo wysokie krańcowe stawki podatkowe na dochody przedsiębiorstw. Pięć krajów na dole rankingu ma wyższe niż średnie stawki podatku od osób prawnych, z wyjątkiem Polski, wynoszące 19 procent. Ponadto we wszystkich pięciu krajach obowiązują wysokie podatki konsumpcyjne, których stawki wynoszą 20 procent lub więcej, z wyjątkiem Chile - 19 procent.

Podatki w USA 

Top marginal corporate income tax rates as of January 1, 2020. 2020 state corporate income tax rates, 2020 state corporate tax rates

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

taxfoundation.org

Polub Plportal.pl:

Reklama