UE wzmacnia ochronę pracowników przed substancjami rakotwórczymi

Reklama

ndz., 04/24/2022 - 14:08 -- MagdalenaL

W aktualizacji wytycznych dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów (CMD) zmieniono dopuszczalne wartości dla trzech kluczowych czynników rakotwórczych szeroko stosowanych w UE, rozszerzono przepisy na substancje działające szkodliwie na rozrodczość oraz niebezpieczne produkty lecznicze. Państwa członkowskie mają dwa lata od przyjęcia dyrektywy na dostosowanie się do uzgodnionych zmian. 

Komisarz UE ds. zatrudnienia i praw socjalnych, Nicolas Schmit, przemawiając na sesji plenarnej 17 lutego, nazwał zmiany „ambitnymi” w wystąpieniu przed ustawodawcami w Strasburgu. „Jest to kolejny znaczący krok naprzód w kierunku poprawy zdrowia pracowników UE, a także dowód na to, że Europa troszczy się o zdrowie swoich obywateli i pracowników” – dodał. 

Rak jest pierwszą przyczyną zgonów związanych z pracą w UE, odpowiada za 52% rocznych zgonów w miejscu pracy, „a to zdecydowanie za dużo” – powiedziała Francuzka europoseł z grupy ID i członek komisji prawnej Gilles Lebreton. 

Dla porównania, 24% zgonów związanych z pracą przypisuje się chorobom układu krążenia, 22% innym chorobom, a 2% urazom. Zmiana ta jest zgodna z przyjętym przez Komisję celem walki z rakiem, który jest jednym z priorytetów na lata 2019-2024. 

Stefania Zambelli, włoska europosłanka z grupy ID i sprawozdawczyni dokumentu, nazwała go „ogromnym sukcesem dla każdego”, zwracając uwagę na „13 milionów pracowników, których te przepisy bezpośrednio dotyczą”. Jest to ważne dla takich sektorów jak sektor naftowy, produkcja tekstyliów, budownictwo, sektor chemiczny, a także sektor opieki medycznej. 

„Jest to z pewnością wielkie osiągnięcie w naszej wspólnej walce z rakiem” – powiedziała. 

 

Zmiana limitów 

Zgodnie z komunikatem prasowym UE zmienione przepisy przewidują limity narażenia zawodowego dla akrylonitrylu i związków niklu oraz obniżenie maksymalnego limitu dla benzenu. Schmit ocenił, że „poprawi to ochronę ponad 1 mln pracowników w UE”. 

Ponadto do końca 2022 roku Komisja musi przedstawić dodatkowe dopuszczalne normy narażenia zawodowego dla 25 substancji lub grup substancji. 

A to jeszcze nie wszystko. W komunikacie prasowym czytamy dalej, że „w 2022 r. Komisja powinna rozpocząć procedurę zmniejszania dopuszczalnego stężenia pyłów krzemionki krystalicznej w środowisku pracy, na które narażenie powoduje szczególnie poważne i powodujące inwalidztwo skutki, takie jak rak płuc i krzemica”. 

„Zaplanowaliśmy już piątą rewizję dotyczącą pięciu dodatkowych substancji chemicznych. Dlatego też taki plan działania jest w pełni zgodny z dążeniem Komisji do ciągłej poprawy ochrony pracowników przed rakiem w miejscu pracy” – powiedział parlamentarzystom Schmit. 

 

Uwzględnienie substancji reprotoksycznych. 

Po raz pierwszy substancje reprotoksyczne zostały włączone do zakresu dyrektywy. „Substancje szkodliwe dla rozrodczości są niebezpieczne i mogą powodować upośledzenie płodności lub bezpłodność” – napisano w komunikacie prasowym. 

Substancje reprotoksyczne mogą zakłócać działanie ludzkiego układu rozrodczego, ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla płodności i nienarodzonych dzieci. Są one obecne w wielu środowiskach pracy, ponieważ są stosowane w plastyfikatorach i materiałach, takich jak szkło. 

W związku z tym nazwa dyrektywy zostanie zmieniona na wytyczne w sprawie czynników rakotwórczych, mutagenów i substancji toksycznych działających szkodliwie na rozrodczość (CMRD). 

„Jest to wielkie zwycięstwo, jeśli chodzi o ochronę zdrowia pracowników, zwłaszcza tych, którzy pracują w służbie zdrowia” – powiedział Zambelli, dodając, że 2 miliony osób w UE są narażone na działanie tego typu substancji. 

 

Szkolenia dla pracowników służby zdrowia. 

„Kolejny ważny cel, który osiągnęliśmy, dotyczył niebezpiecznych produktów leczniczych” – powiedziała Zambelli. 

Dodała: „Istnieją pewne produkty lecznicze, które mają zasadnicze znaczenie w walce z rakiem, ale są niebezpieczne dla tych, którzy się nimi posługują, przygotowują je i podają”. 

Dlatego pracownicy służby zdrowia, którzy mają do czynienia z niebezpiecznymi produktami leczniczymi (HMP), z których połowa jest reprotoksyczna, „muszą otrzymać wystarczające i odpowiednie szkolenie w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z nimi”. 

„To duży krok naprzód dla całego systemu opieki zdrowotnej i osób pracujących w szpitalach. Każdego roku 12 milionów pracowników służby zdrowia jest narażonych na kontakt z groźnymi produktami leczniczymi: lekarze, pielęgniarki, technicy pracujący w laboratoriach, praktycznie wszyscy pracujący w szpitalach” – powiedział Zambelli. 

 

Na podstawie uzgodnionego dokumentu Komisja musi teraz do końca 2022 r. sporządzić orientacyjny wykaz niebezpiecznych produktów leczniczych i przedstawić wytyczne dotyczące postępowania z tymi substancjami, w szczególności w szpitalach. 

Schmit zapewnił, że jest „mocno zaangażowany w opublikowanie tych wskazań do końca tego roku”. 

„Musimy lepiej chronić tych, którzy każdego dnia opiekują się pacjentami potrzebującymi takich terapii” – powiedział. Komisarz dodał, że wytyczne „nie będą tylko istnieć, ale muszą zostać wdrożone, a ich realizacja musi być kontrolowana”.

 

Autor: 
Autor: Giedre Peseckyte /Tłumaczenie: Anna Pawlikowska
Polub Plportal.pl:

Reklama