PIS totalnie zniszczył gastronomię. Ci, którzy przetrwali dobije nowelizacja składek ZUS

Reklama

pon., 04/05/2021 - 11:13 -- zzz

Wystarczył rok od pierwszego lockdownu, aby gastronomia i szeroko pojęta branża HoReCa doznały nieodwracalnych negatywnych zmian. Prawie połowa lokali zawiesiła działalność lub została zlikwidowana. Pomoc publiczna w postaci tarcz antykryzysowych czy zwolnień z ZUS-u nie przyniosła oczekiwanych efektów, podobnie jak próby ratowania firm przez zbiórki i inne formy pomocy dla przedsiębiorców.

Wiele restauracji uratowało się przed upadkiem, decydując się na wprowadzenie dostaw na wynos. W najtrudniejszej sytuacji są te obiekty, które utrzymywały się głównie z wynajmu przestrzeni na eventy i imprezy.

Rok po wprowadzeniu pierwszego lockdownu sytuacja lokali z branży gastronomicznej i eventowej jest dramatyczna. Połowa z nich zawiesiła działalność lub została zlikwidowana. Dodatkowo jedynie 5 proc. lokali potrafiło zmienić całkowicie swój profil działalności, żeby odnaleźć się na rynku – informuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Tomasz Szczęśniak, prezes zarządu portalu Briefly. pomagającego w organizacji imprez okolicznościowych oraz wydarzeń firmowych.

Jak wskazuje Licznik Strat Lockdownowych uruchomiony przez Warsaw Enterprise Institute, straty krajowych firm wynikające z lockdownów sięgają już prawie 34 mld zł. Branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej poszkodowanych. Jej straty szacowane są na 2,2 mld zł, a branży hotelarskiej na bisko 1,3 mld zł. Każda kolejna odsłona lockdownu działa na ich niekorzyść.

Pierwszy lockdown był szokiem, wtedy branża została rozłożona na łopatki. Później stopniowo zaczęła się podnosić i maj był takim małym świętem, bo wtedy wrócili klienci, a właściciele i menedżerowie zyskali znowu energię do działania. Kiedy we wrześniu 2020 roku badaliśmy nastroje w branży gastronomicznej i eventowej, przeważali minimalnie pesymiści, natomiast dużo było też optymistów, którzy spodziewali się, że będzie już tylko lepiej. Natomiast drugi lockdown wprowadzony w październiku 2020 roku niestety doprowadził do takiej sytuacji, którą mamy obecnie, że połowa lokali z branży gastronomicznej i eventowej nie jest w stanie funkcjonować – wyjaśnia prezes Briefly.

We wrześniowej ankiecie 40 proc. przedsiębiorców spodziewało się pogorszenia sytuacji, a co trzeci – jej poprawy. Już wtedy 90 proc. firm deklarowało spadek obrotów w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii, a 57 proc. również spadek zatrudnienia. Wiele firm próbowało zmienić profil działalności, ale jak wynika z raportu Briefly, udało się to jedynie 5 proc. z nich.

Profil działalności bardzo trudno zmienić. Skokowo wzrosła liczba lokali, które zaczęły więcej sprzedawać z dostawą i na wynos. Niektóre lokale z branży eventowej, jak np. sale, które organizowały wcześniej imprezy okolicznościowe, zaczęły oferować firmom swoją przestrzeń do pracy lub na szkolenia. Lecz to jest bardzo mała skala – mówi Tomasz Szczęśniak.

Wielu przedsiębiorców z branży gastronomicznej i eventowej liczy na efekt odroczonego popytu. Mimo że zainteresowanie klientów powinno po pandemii wrócić ze zdwojoną siłą, to może nie wystarczyć, by uratować branżę.

Sytuacja klubów, pubów, sal na imprezy okolicznościowe jest bardzo zła. Ich właściciele raczej poszli drogą przebranżowienia, powrotu do swoich starych zajęć, więc ta branża będzie miała bardzo duże trudności, żeby odbić się po pandemii. Mimo tego, że wielu właścicieli spodziewa się tzw. popytu odroczonego, to nie widziałbym dużych szans, aby w tym roku branża klubowo-pubowa wróciła do stanu przed pandemią – ocenia prezes Briefly.

Przedsiębiorcy, którzy przetrwali PIS dobije składkami ZUS

Zwierzęca nienawiść i pogarda w stosunku do przedsiębiorców, to bolszewicka ideologia, która jest częścią programu PIS. Klasa średnia ma zostać zlikwidowana, ponieważ stanowi śmiertelne zagrożenia dla PIS, dlatego rząd nałoży na przedsiębiorców obowiązek płacenia składek ZUS, nawet wtedy, kiedy działalność zostanie zawieszona.

Zmiana przepisów zakłada, że wspólnicy: jednoosobowych sp. z o.o., spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej – będą musieli odprowadzać składki od dnia wpisania spółki do KRS-u do dnia jej wykreślenia. Wspólnicy nie będą również zwolnieni z opłacania składek ZUS za okres zawieszenia prowadzenia spółki. Zmiana ustawy spowoduje, że zawieszenie działalności spółki nie będzie zwalniać z zapłaty składek ZUS.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2021 r., zakłada diametralną zmianę zasad opłacania składek ZUS dla:

 • wspólników sp. z o.o.,
 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej,
 • spółki komandytowej.

 

Projekt nakłada obowiązek odprowadzania składek ZUS, bez względu na to, czy działalność spółki będzie faktycznie prowadzona. Na fakt odprowadzania składek ZUS, nie będzie miało również wpływu zawieszenie działalności spółki. Przepisy dotyczące zawieszenia działalności staną się przepisami martwymi, ponieważ nie będą zwalniały z obowiązku odprowadzania składek ZUS. Zawieszenie działalności spółki nadal będzie możliwe, jednak nie zwolni to z obowiązku odprowadzania składek ZUS za okres zawieszenia działalności spółki.

Projektowane przepisy należy ocenić bardzo negatywnie, z uwagi na okres w jakim są wprowadzane. Wiele branż aktualnie zmaga się z kolejnym lockdownem i dla wielu spółek czasowe zawieszenie działalności to jedyny ratunek. Niestety ustawodawca chce ich tego pozbawić i narazić na kolejne zadłużenia. Po zmianie przepisów, wspólnicy jednoosobowych spółek z.o.o. będą podlegać ubezpieczeniu – od dnia zawarcia umowy spółki (albo od dnia nabycia udziałów w spółce), do dnia wykreślenia spółki z KRS-u (albo zbycia wszystkich udziałów w spółce). Natomiast wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej będą musieli odprowadzać składki ZUS od dnia wpisania spółki do KRS-u (albo od dnia wniesienia wkładów w spółce) do dnia wykreślenia spółki z KRS-u (albo zbycia wkładów w spółce).

 

PRZYKŁAD 1:

Jan Kowalski i Zenon Kot są wspólnikami spółki komandytowej FITNESS CENTER, która prowadzi sieć klubów fitness. Zgodnie z aktualnymi przepisami, bycie wspólnikiem w spółce komandytowej to jedna z form prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zatem od 2015 r. wspólnicy odprowadzają składki z tego tytułu do ZUS. W kwietniu 2020 r., ze względu na pandemię, spółka zwolniła wszystkich pracowników i podjęła uchwałę o zawieszeniu działalności oraz złożyła wniosek do KRS-u o zawieszenie działalności na okres 24 miesięcy, tj. do marca 2022 r. Przez cały okres zawieszenia działalności wspólnicy nie muszą odprowadzać składek ZUS.

PRZYKŁAD 1 PO ZMIANACH W PRZEPISACH:

Po zmianach przepisów, fakt zawieszenia działalności nie będzie miał wpływu na zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek ZUS, a wpływ będzie miał moment wykreślenia z KRS-u. Zatem wspólnicy przez cały okres 24 miesięcy będą musieli odprowadzać składki ZUS od kwoty stanowiącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Za 2020 r., każdy z nich będzie musiał  zapłacić kwotę 9 622,26 zł (1 069,14 zł x 9 miesięcy), natomiast za 2021 r. kwotę 11 980,44 zł (998,37 zł x 12 miesięcy).

 


Kiedy spółki mogą zawiesić działalność?

Aktualnie mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie z różnych względów musimy zawiesić działalność gospodarczą prowadzoną w ramach spółki (przykładowo mamy przestój lub spółka zrealizowała cel, dla którego została powołana). Zatem spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki z o.o. mogą aktualnie zawiesić prowadzenie swojej działalności, co automatycznie oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej. Do takich sytuacji mają zastosowanie przepisy prawa przedsiębiorców. Spółki, chcące zawiesić działalność muszą jednak ten fakt zgłosić do KRS-u.

Spółki mogą zawiesić działalność gospodarczą:

 • z dowolnego powodu,
 • jeśli nie zatrudniają pracowników,
 • na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

Aktualnie z faktem zawieszenia wiąże się brak obowiązku odprowadzania składek ZUS, jednak po zmianach obowiązek odprowadzania powstanie od momentu wpisania do KRS-u do dnia wykreślenia.

W okresie zawieszenia działalności, spółka nie może prowadzić działalności gospodarczej i uzyskiwać przychodów. Może natomiast wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów oraz może przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Jak składki ZUS odprowadzają wspólnicy spółek?

Każdy wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej musi płacić składki ZUS (na ubezpieczenia rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów dla celów ubezpieczeń społecznych wspólnika:

 • jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki jawnej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki partnerskiej,

traktuje się jak osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.

Zgodnie z ustawą systemową, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniom od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresów, w których działalność była zawieszona.

 

PRZYKŁAD 2:

Jan K. odkupił od Krzysztofa F. udziały w spółce z o.o. i stał się jej jedynym współudziałowcem. Jan K. zamierza zmienić profil działalności i na okres 3 miesięcy zawiesza działalność spółki, ponieważ czeka na specjalistyczne maszyny, które mają przyjechać z Chin. W okresie nieprowadzenia działalności w ramach sp. z o.o., Jan K. nie musi odprowadzać składek ZUS. Po zmianach będzie musiał odprowadzać składki za cały okres wpisania spółki do KRS- u.

Aktualnie o objęciu ubezpieczeniami, np. wspólników spółki jawnej, decyduje prowadzenie przez nich działalności pozarolniczej. Chodzi więc o podejmowanie pewnych czynności o charakterze gospodarczym, a nie uzyskanie wyłącznie statusu wspólnika. Dlatego aktualnie objęcie, np. wspólnika spółki jawnej ubezpieczeniem społecznym nie wynika wyłącznie z zawarcia umowy spółki i zgłoszenia do KRS-u, ale konieczne jest również by spółka ta prowadziła działalność gospodarczą.


Po zmianach, nie będzie badane faktyczne prowadzenie działalności, a jedynie wpis do KRS-u.

Przepis w aktualnym brzmieniu Przepis po zmianie
Art.  13. [Okresy podlegania ubezpieczeniom]
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:
1) pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku;
Art.  13. [Okresy podlegania ubezpieczeniom]
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:
1) pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku;
2) osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy;
2a) (uchylony);
2) osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy;
2a) (uchylony);
3) członkowie spółdzielni – od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania; 3) członkowie spółdzielni – od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania;
4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 4a i 4b – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
– po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:
 4a) wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – od dnia zawarcia umowy spółki albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce;
4b) wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia wniesienia wkładów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wkładów w spółce;
5) osoby współpracujące – od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia lub współpracy z osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców do dnia zakończenia tej współpracy; 5) osoby współpracujące – od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia lub współpracy z osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców do dnia zakończenia tej współpracy;
6) posłowie i senatorowie – od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego prawa; 6) posłowie i senatorowie – od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego prawa;
7) stypendyści sportowi – od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 12, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 7) stypendyści sportowi – od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 12, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;
8) osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy; 8) osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy;
9) bezrobotni – od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium do dnia utraty prawa do nich;
9a) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a – od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego;
9b) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b – od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego;
9) bezrobotni – od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium do dnia utraty prawa do nich;
9a) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a – od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego;
9b) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b – od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego;
10) duchowni – od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów – od dnia ukończenia 25 lat; 10) duchowni – od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów – od dnia ukończenia 25 lat;
11) żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą – od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby; 11) żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą – od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby;
12) (uchylony); 12) (uchylony);
13) osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego – od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;
13a) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 – od dnia określonego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
13) osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego – od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;
13a) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 – od dnia określonego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
14) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 – od dnia nabycia prawa do świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa; 14) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 – od dnia nabycia prawa do świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa;
15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – od dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu;
15a) doktoranci – w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego;
15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – od dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu;
15a) doktoranci – w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego;
16) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 – od dnia nabycia prawa do świadczenia szkoleniowego do dnia utraty tego prawa; 16) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 – od dnia nabycia prawa do świadczenia szkoleniowego do dnia utraty tego prawa;
17) członkowie rad nadzorczych – od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. 17) członkowie rad nadzorczych – od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

 

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama