"Nowy Wał Kaczyńskiego: Polska będzie najgorszym miejscem na świecie do prowadzenia biznesu

Reklama

sob., 09/18/2021 - 08:11 -- zzz

Po wejściu w życie Nowego Ładu Polska ma szanse zająć pierwsze miejsce w świecie, gdzie najtrudniej robi się biznes. Obecnie w Europie wyprzedza nas tylko Francja, ale w święcie jesteśmy na 10 miejscu.

Niby nie jest to coś bardzo zaskakującego – Polska nie jest miejscem, gdzie łatwo mieć firmę. Jednak patrząc na zestawienie TMF Group „Global Business Complexity Index 2021” można stwierdzić, że jest naprawdę fatalnie. Polska nie jest krajem dla kierowców, ale na pewno też nie jest krajem dla przedsiębiorców.

Z zestawienia wynika, że w Europie tylko we Francji trudniej mieć biznes niż w Polsce. W ogólnoświatowym zestawieniu znaleźliśmy się z kolei na miejscu 10. W ogólnoświatowym zestawieniu „wygrywają” takie państwa jak Brazylia, Francja, Meksyk, Kolumbia i Turcja.

Gdzie najtrudniej prowadzi się biznes? Na przykład w Polsce

Skąd tak surowa ocena Polski w rankingu? Większość polskich przedsiębiorców mogłaby powiedzieć, że to pytanie retoryczne. Jednak dyrektor zarządzająca TMF Group spieszy z wyjaśnieniami.

„Najgorszy wynik Polski w historii wynika z często zmieniającego się prawa, małej przejrzystości co do jego zasad stosowania i mniejszego niż w innych krajach pakietu udogodnień dla inwestorów zagranicznych” – mówi Joanna Romańczuk. Jak dodała, oczywiście pandemia nie pomaga. Jednak przecież dotknęła ona wszystkie kraje – a polskie władze niespecjalnie w najtrudniejszym czasie wspierały biznes.

Dystans do krajów takich jak Dania, Irlandia czy Holandia (tam prowadzi się w Europie biznes najłatwiej) zamiast się więc skracać, tylko się pogłębia. Czy są widoki na poprawę? Niestety nie za bardzo. Dla polskiego rządu poprawa warunków prowadzenia biznesu zdecydowanie nie jest priorytetem. Wręcz przeciwnie – to właśnie przedsiębiorcy mają sfinansować rządowe prezenty dla emerytów, wielodzietnych rodzin czy dla najsłabiej zarabiających. Wszystko w ramach „Polskiego Ładu” oczywiście.

Na dogonienie Danii czy Irlandii więc raczej szans nie mamy. Pytanie, czy „dogonimy” Francję. To kraj mocno rozwinięty, ale też bardzo zbiurokratyzowany, z niezwykle silnymi związkami zawodowymi. Nie będzie to więc takie łatwe. Jednak patrząc na kolejne pomysły rządu…

Warto dodać, że za rządów PIS wprowadzono 25 lat pozbawienia wolności za uchybienia podatkowe. Polska skarbówka bez nakazu prokuratora może przeszukać każde miejsce, które uzna za stosowne, zablokować rachunki, skonfiskować rzeczy ruchome i nieruchomości. Niejasne prawo i polecenia ministra Ziobry spowodowały, że obecnie kilkanaście tysięcy przedsiębiorców siedzi w aresztach wydobywczych z fikcyjnym zarzutami rzekomego udziału w grupach przestępczych, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kolejne utrudnienia dla przedsiębiorców

Polski Ład zakłada, że podatnicy mają przesyłać księgi w formie JPK nie na żądanie, lecz cyklicznie.

Dane w pliku

JPK to forma udostępniania administracji skarbowej danych w układzie i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów, umożliwiającym ich automatyczną analizę przy pomocy specjalnego oprogramowania komputerowego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują przekazanie takich plików bez wezwania oraz na żądanie organu podatkowego.

Bez wezwania składa się JPK_VAT zawierający dane z ewidencji VAT oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K. Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie przesyłają co miesiąc JPK_V7M obejmujący część ewidencyjną i deklaracyjną. Natomiast podatnicy rozliczający VAT kwartalnie przekazują co miesiąc JPK_V7K, z tym że pliki za dwa pierwsze miesiące każdego kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną, a za ostatni miesiąc kwartału - część ewidencyjną i deklaracyjną. Plik (JPK_V7M i JPK_V7K) należy przesłać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W przypadku gdy ten termin upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, to za jego ostatni dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

 

Pliki JPK przekazywane na żądanie to:

księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciągi bankowe (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), faktury (JPK_FA), faktury wystawiane w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego (JPK_FA_RR), podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencja przychodów (JPK_EWP). Warunkiem realizacji wezwania jest prowadzenie księgi podatkowej lub tworzenie dowodu księgowego przy użyciu programu komputerowego.​

Organ podatkowy może zażądać przekazania plików w czasie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Wezwanie mogą otrzymać także kontrahenci podatnika objęci kontrolą krzyżową podejmowaną w związku z prowadzonym wobec podatnika postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową. Wynika to z art. 274c Ordynacji podatkowej i art. 79 ustawy o KAS.

Sposób przekazania

Organ podatkowy, żądając udostępnienia ksiąg w formie JPK, musi określać w wezwaniu zakres i termin przekazania danych.

Zakres raportowanych danych zależy od przedmiotu i stanu prowadzonej sprawy oraz od okresu objętego weryfikacją. Pliki JPK muszą być zgodne z otrzymanym wezwaniem, np. JPK_FA mogą być generowane według kryteriów dostępnych w systemie fakturującym: daty wystawienia faktury, daty sprzedaży, waluty, kontrahenta itp. Dane mogą obejmować miesiąc, kwartał lub inny okres.

Pliki trzeba sporządzić zgodnie ze schematami publikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk). Trzeba je przekazać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (aplikacji udostępnionej przez resort finansów, komercyjnej aplikacji on-line lub odpowiednio przystosowanego programu księgowego) albo na nośnikach danych (np. pendrivie, karcie pamięci, CD/DVD).

 

Wykluczone jest przesłanie plików e-mailem na skrzynkę organu podatkowego. Pliki przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po prawidłowej weryfikacji struktury logicznej oraz poprawności danych i podpisu elektronicznego otrzymuje się Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Nośniki danych można natomiast przekazać bezpośrednio urzędnikowi prowadzącemu sprawę (powinien on sporządzić z tej czynności protokół) lub przesłać tradycyjną pocztą. Termin przekazania plików ustala organ podatkowy - uwzględniając charakter dowodu i stan sprawy - ale nie może być on krótszy niż 3 dni (art. 189 § 2 Ordynacji podatkowej).

Ryzyko kary

Konsekwencją bezzasadnej odmowy przekazania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie JPK lub nieprzedłożenia ich w wyznaczonym terminie może być kara porządkowa. Obecnie jest ona wymierzana w wysokości do 2.900 zł.

Karę porządkową otrzymuje zasadniczo podatnik. Jeżeli stroną (kontrolowanym) jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, wymierza się ją ustawowemu reprezentantowi, członkowi organu uprawnionego do reprezentowania lub osobie upoważnionej do prowadzenia spraw danego podmiotu, np. prezesowi spółki z o.o. Kara porządkowa może być nałożona również na właściciela biura rachunkowego, któremu podatnik zlecił prowadzenie lub przechowywanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, jeżeli bezzasadnie odmówi okazania czy nie przedłoży w wyznaczonym terminie ksiąg rachunkowych swojego klienta lub dokumentów będących podstawą dokonywania w nich zapisów.

W skrajnych przypadkach nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy celno-skarbowej może być uznane za udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej. Takie zachowanie - w zależności od jego skali, skutków, motywów postępowania sprawcy - może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

/Gazeta Podatkowa

/Gazeta Podatkowa

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama