KONGRES USA USTAWĄ 672 USTANOWIŁ NOWĄ RASĘ PANÓW - TO WŁAŚNIE ŻYDZI. ZABRONIONA JEST NAWET KRYTYKA

Reklama

pt., 02/15/2019 - 21:09 -- zzz

Amerykański Kongres ustawą 672 ustanowił nową rasę panów-nadludzi. To właśnie Żydzi, których nie można nawet krytykować, a wszelkie przejawy odstępstwa od tej ustawy mają być raportowane do USA. O Żydach można wypowiadać się wyłącznie pozytywnie albo wcale, nawet wtedy, kiedy fakty historyczne przeczą żydowskim kłamstwom. 

Według tej nadzwyczajnej ustawy, nie można Żydów wiązać ze zbrodniami, jakich się dopuścili w ZSRR na narodach słowiańskich w okresie komunizmu, w okresie II Wojny Światowej, gdzie ochoczo mordowali swoich braci w wierze i po wojnie, np. w Polsce, gdzie Żydami był obsadzony Urząd Bezpieczeństwa, ani obecnych zbrodni ludobójstwa, jakich dopuszczają się w okupowanej Palestynie.

Zbrodniarze żydowscy objęci są ustawową ochroną USA. Obecnie otrzymali od USA licencję na zabijanie Palestyńczyków, Syryjczyków, a wkrótce być może Irańczyków.

 

Znalezione obrazy dla zapytania H.R.672 - Combating European Anti-Semitism Act of 2017

Niżej bezpośredni link do congress.gov

H.R.672 - Combating European Anti-Semitism Act of 2017
HR672 - 115. Kongres (2017-2018)

Ustawa mówi, że Europa ma corocznie raportować Kongresowi w Rocznym Raporcie na temat międzynarodowej wolności religijnej w sprawie antysemickich incydentów w Europie, bezpieczeństwa europejskich społeczności żydowskich oraz wysiłków Stanów Zjednoczonych w celu współpracy z rządami europejskimi, Unią Europejską oraz grupami społeczeństwa obywatelskiego, w celu zwalczania antysemityzmu i do innych celów.

SEKCJA 1. KRÓTKI TYTUŁ .

Akt ten może być cytowany jako "Zwalczanie europejskiego aktu antysemityzmu z 2017 r.".

SEC. 2. USTALENIA .

Kongres stwierdza, co następuje:

(1) W ciągu ostatniego dziesięciolecia odnotowano stały wzrost liczby antysemickich incydentów w Europie, co spowodowało, że europejscy Żydzi byli celem fizycznego i słownego nękania, a nawet śmiertelnych ataków terrorystycznych, z których wszystkie spowodowały erozję osobistego i wspólnotowego bezpieczeństwa oraz jakość codziennego żydowskiego życia.

(2) Zgodnie z raportem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w latach 2005-2014 odnotowano wzrost liczby incydentów antysemickich we Francji z 508 do 851; w Niemczech od 60 do 173; w Belgii od 58 do 130; we Włoszech od 49 do 86; oraz w Wielkiej Brytanii od 459 do 1 168.

(3) Antysyjonizm czasami stawał się obiektem ataków antysemickich, skłaniając do potępienia wielu europejskich przywódców, w tym premiera Francji Manuela Vallsa, brytyjskiego premiera Davida Camerona i niemieckiej kanclerz Angeli Merkel.

(4) Od 2010 r. Departament Stanu podjął roboczą definicję antysemityzmu przez Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC). Niektóre współczesne przykłady antysemityzmu obejmują:

(A) Wzywanie, pomocnictwo lub usprawiedliwianie zabijania lub krzywdzenia Żydów (często w imię radykalnej ideologii lub ekstremistycznego poglądu na religię).

(B) Wykonywanie podejrzanych, dehumanizujących, demonizujących lub stereotypowych zarzutów na temat Żydów jako takich, lub potęgi Żydów jako zbiorowego, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, mitu o światowej żydowskiej konspiracji lub Żydów kontrolujących media, gospodarkę, rząd lub inne instytucje społeczne.

(C) Oskarżenie o to, że Żydzi są ludźmi odpowiedzialnymi za rzeczywiste lub wyimaginowane przestępstwa popełnione przez pojedynczą żydowską osobę lub grupę, państwo Izrael, a nawet za czyny popełnione przez nie-Żydów.

(D) Oskarżenie Żydów jako narodu, lub Izraela za państwo, o wymyślenie lub wyolbrzymianie Holokaustu.

(E) Oskarżenie żydowskich obywateli o to, że są bardziej lojalni wobec Izraela lub domniemanych priorytetów Żydów na całym świecie, niż interesom swoich krajów.

(5) W dniu 16 października 2004 r. Prezydent podpisał ustawę o globalnym przeglądzie antysemityzmu z 2004 r. Ustawa ta stanowi podstawę prawną dla obowiązku zgłaszania corocznie przez Departament Stanu informacji o antysemityzmie na całym świecie.

(6) W listopadzie 2015 r. Izba Reprezentantów przekazała H. Res. 354 głosami 418-0, wzywając Sekretarza Stanu do dalszego rzetelnego zgłaszania przez Stany Zjednoczone antysemityzmu przez Departament Stanu i specjalnego wysłannika do zwalczania i monitorowania antysemityzmu.

(7) W 2016 r. Międzynarodowy Związek Pamięci o Pamięci Holokaustu (IHRA), złożony z 31 państw członkowskich, przyjął roboczą definicję antysemityzmu, która stwierdzała: "Antysemityzm to pewne postrzeganie Żydów, które można wyrazić jako nienawiść do Żydzi. Retoryczne i fizyczne przejawy antysemityzmu skierowane są w stronę żydowskich lub nieżydowskich jednostek i / lub ich własności, w stronę instytucji żydowskich wspólnot i obiektów religijnych. ".

(8) IHRA wyjaśniło dalej, że przejawy antysemityzmu mogą również być skierowane przeciwko państwu Izrael, rozumianemu jako zbiorowość żydowska. Antysemityzm często obciąża Żydów konspiracją, by skrzywdzili ludzkość, i często jest używany do obwiniania Żydów za "dlaczego coś idzie nie tak". Wyraża się w mowie, piśmie, formach wizualnych i działaniu, i stosuje złowrogie stereotypy i negatywne cechy charakteru.

SEC. 3. SENS KONGRESU .

To jest sens Kongresu, który ...

(1) w interesie Stanów Zjednoczonych leży zwalczanie antysemityzmu w kraju i za granicą;

(2) antysemityzm stanowi wyzwanie dla podstawowych zasad tolerancji, pluralizmu i demokracji oraz wspólnych wartości, które łączą Amerykanów i Europejczyków;

(3) istnieje pilna potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa europejskich społeczności żydowskich, w tym synagog, szkół, cmentarzy i innych instytucji;

(4) Stany Zjednoczone powinny nadal podkreślać znaczenie zwalczania antysemityzmu w organach wielostronnych, w tym w Organizacji Narodów Zjednoczonych, instytucjach Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;

(5) Departament Stanu powinien nadal dokładnie dokumentować akty antysemityzmu i antysemickiego podżegania, które mają miejsce na całym świecie, i powinien nadal zachęcać inne kraje do uczynienia tego samego i dzielić się swoimi odkryciami; i

(6) Departament Stanu powinien nadal pracować nad zachęcaniem instytucji rządowych i instytucji wielostronnych do przyjęcia definicji antysemityzmu podobnej do przyjętej w kontekście Międzynarodowego Przymierza Pamięci o Holokauście.

SEC. 4. ROCZNE SPRAWOZDANIA NA TEMAT STANU ANTYSEMITYZMU W EUROPIE .

Paragraf (1) sekcji 102 (b) Międzynarodowej Ustawy o Wolności Religijnej z 1998 r. ( 22 USC 6412 ) został zmieniony poprzez dodanie na końcu następującego nowego akapitu:

„(G) NTI antysemityzm IN EUROPE.-Oprócz informacji wymaganych zgodnie z klauzulą (vii) punkcie (a), w odniesieniu do każdego kraju europejskiego, w którym werbalne lub fizyczne groźby lub ataki są szczególnie istotne wobec osób żydowskiego, miejsca kultu, szkoły, cmentarze i inne instytucje religijne, opis:

"(I) wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i potrzeby europejskich społeczności żydowskich i europejskich organów ścigania w takich krajach w celu lepszej ochrony takich społeczności;

"(Ii) w możliwym zakresie, starania rządu Stanów Zjednoczonych w okresie sprawozdawczym o partnerstwo z europejskimi organami ścigania i grupami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji i najlepszych praktyk w celu zwalczania incydentów antysemickich w Europie;

"(Iii) europejskie programy edukacyjne i inicjatywy uświadamiające opinię publiczną, które mają na celu współpracę nad programami edukacyjnymi i kampaniami, które przekazują wspólne wartości pluralizmu i tolerancji oraz pokazują pozytywny wkład Żydów w kulturę, stypendia, naukę i sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem te fragmenty populacji, które wykazują wysoki stopień antysemickiej animus; i

"(Iv) wysiłki rządów europejskich zmierzające do przyjęcia i zastosowania roboczej definicji antysemityzmu.".

Zaświadczać:

Przewodniczący Izby Reprezentantów.
Zaświadczać:

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i
przewodniczący Senatu.

hogwash

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama